Hasicí kapalina Novec 1230

Hasicí kapalina Novec 1230 je pokrokovým hasivem sloužícím k ochraně hodnotných zařízení jako jsou počítače, telekomunikační ústředny, kamerové sítě, serverovny, datová úložiště a další důležitá zařízení. Jako čistý materiál nezanechává po vypaření žádná rezidua, a tudíž nepoškozuje citlivou elektroniku. Kromě toho je elektricky nevodivý. To znamená, že oheň ohrožující elektrická zařízení lze hasit bez vypínání těchto zařízení, aniž by muselo dojít k nežádoucímu přerušení chodu či ztrátě dat.

Cenová nabídka zdarma

 

 

 

Fyzikální vlastnosti Novec 1230
Chemický vzorec CF3CF2C(O)CF(CF3)2
Molekulová hmotnost 316.04
Teplota varu (0,1 MPa) 49.2°C (120.6°F)
Teplota mrznutí -108.0°C (-162.4°F)
Kritická teplota 168.7°C (335.6°F)
Kritický tlak 1,865 MPa
Kritický objem 494.5 cc/mole (0.0251 ft3/lbm)
Kritická hustota 639.1 kg/m3 (39.91 lbm/ft3)
Hustota, kapalina 1.60 g/ml (99.9 lbm/ft3)
Hustota, plyn (při 0,1 MPa) 0.0136 g/ml (0.851 lbm/ft3)
Specifický objem, plyn (při 0,1 MPa) 0.0733 m3/kg (1.175 ft3/lb)
Specifické teplo, kapalina 1.103 kJ/kg°C (0.2634 BTU/lb°F)
Specifické teplo, páry (při 0,1 MPa) 0.891 kJ/kg°C (0.2127 BTU/lb°F)
Výparné teplo (při teplotě varu) 88.0 kJ/kg (37.9 BTU/lb)
Viskozita v kapalném stavu (při 0/25 °C) 0.56/0.39 centistokes
Tlak par 0.404 bar (5.85 psig)
Relativní dielektrická pevnost 1 MPa (N2=1,0) 2.3

Environmentální vlastnosti

Organické sloučeniny vypouštěné do ovzduší mizí z atmosféry různými způsoby. Studiemi provedenými s hasici kapalinou 3M Novec 1230 byla zkoumána míra úbytku látky z atmosféry a účinek na atmosférickou životnost působením různých mechanizmů. Velmi malá rozpustnost kapaliny Novec 1230 ve vodě a nízká míra částic zůstávajících ve vodě vylučují jako mechanizmus likvidace této látky atmosférickou hydrolýzu.

Hlavním likvidačním kanálem pro Novec 1230 je fotolýza. Dochází při ní k silné absorpci energie vlnových délek blízkých pásmu UV, a tím k výraznému zkracování atmosférické životnosti. Rychlost fotolýzy za atmosférických podmínek a mechanizmus rozkladu této látky byly zkoumány dvěma pracovními skupinami1, 2. Fotolýzou fluoroketonu byla potvrzena atmosférická životnost cca 1 týden, což je v souladu s výsledky studie 3M, které atmosférickou životnost kapaliny Novec 1230 stanovily na 5 dnů.

Bezpečnostní aspekty

Bezpečnost hasicí kapaliny Novec 1230 byla důkladně prověřována zkouškami z hlediska toxicity akutního i opakovaného dávkování. Se sloučeninou byla provedena řada toxikologických zkoušek. Kapalina Novec 1230 v každém smyslu prokázala velmi nízkou toxicitu a rozsáhlou rezervu bezpečnosti v aplikacích jako čistý hasicí prostředek. Klíčové zkoušky kapaliny Novec 1230 byly provedeny v nezávislých laboratořích. Výsledky shrnuje tabulka.

Kontaktujte nás nyní