Vyměnit halony s Novec 1230

Novec 1230 je hasicí kapalina nové generace, která jako funkčně mimořádná náhrada halonu nabízí velkou míru bezpečnosti a vynikající environmentální vlastnosti. • Nulový potenciál poškozování ozonové vrstvy • Pětidenní životnost v atmosféře • Podíl na globálním oteplování GWP = 1 • Velká bezpečnostní rezerva v oblasti působnosti Základem hasicí kapaliny Novec 1230 je fluoroketon z vlastního vývoje 3M.

Chemický název látky je dodekafluor-2-metylpentan-3-on. V nomenklatuře ASHRAE, popisující čisté látky pro normy NFPA 2001 a ISO 14520, jde o FK-5-1-12. Kapalina Novec 1230 je jedinečnou kombinací bezpečnosti, nízkého vlivu na životní prostředí a hasicí schopnosti. Jako alternativa halonů přináší široce využitelné a dlouhodobě legislativně udržitelné použití v požární bezpečnosti.

Fyzikální vlastnosti

Hasivo Novec 1230 působí v plynném skupenství, v klidovém stavu za pokojové teploty je však kapalinou. Elektricky je v kapalném i plynném stavu nevodivá. Průrazné napětí nasycených par kapaliny Novec 1230 při 0,1 MPa a 21 °C na elektrodách ve vzdálenosti 2,7 mm je 15,6 kV, tj. téměř 2,3krát vyšší než suchého dusíku. Průrazné napětí kapaliny Novec 1230 v kapalném stavu za stejných podmínek je 48 kV. Vlastnosti kapaliny Novec 1230 jsou podobné mnoha halonovým alternativám první generace (HFC) s jednou zásadní výjimkou – tato sloučenina je za běžných podmínek kapalinou. Bod varu kapaliny 1230 je 49,2 °C, z čehož vyplývá mnohem nižší tlak par, než vykazují jiné látky, za běžných podmínek plynné. Kapalina Novec 1230 má velmi nízkou mezní teplotu vypařování – cca 25krát nižší než voda.

To spolu s vyšším tlakem par znamená, že se Novec 1230 vypařuje více než 50krát rychleji než voda. Umožňuje to látce při vypouštění tryskou velmi rychle měnit skupenství z kapalného na plynné. Patřičně řešený systém s hasivem Novec 1230 rychle zplynuje a rovnoměrně se rozptýlí (zaplaví) ve vyhrazeném prostoru.


Pro bezpečný život

Hasicí kapalina Novec 1230 pomáhá uspokojit celosvětovou poptávku po chemicky čistých, účinných a vysoce bezpečných hasicích prostředcích, které nejsou kvůli emisím, Kyotskému a Montrealskému protokolu, a ochrany životního prostředí ohroženy omezením nebo úplným zákazem používání.

Kapalina Novec 1230 má nulový potenciál poškozování ozonové vrstvy, krátkou pětidenní životnost v atmosféře a její potenciál z hlediska globálního oteplování je klasifikován stupněm 1, zhruba stejně jako v přírodě se vyskytující oxid uhličitý. Je první halogenovanou uhlovodíkovou čistou látkou přinášející široce využitelný a dlouhodobě udržitelný přístup legislativy a předpisů protipožární bezpečnosti v oblasti telekomunikačních a datových středisek.


Kromě příznivých bezpečnostních a environmentálních vlastností je kapalina Novec 1230 velmi účinným hasicím prostředkem, určeným k rychlé likvidaci ohně bez výpadků a přerušení komunikace. To je kritické zejména v oborech, kde i krátké přerušení přenosových toků může vyvolat značné finanční ztráty.

Rychlá a účinná protipožární ochrana elektroniky, kabelových šachet, archivů a ostatních hodnot

Přerušením může docházet i k ohrožení lidských životů. To platí například pro policejní a hasičské složky, řízení dopravy, předpovědi počasí, letectví a další obory závislé na komunikacích.

Stejně důležité je, že kapalina Novec 1230 má nulový potenciál poškozování ozonové vrstvy, pětidenní rozpad v atmosféře a potenciál globálního oteplování 1, což jsou parametry, kterým se fluorované uhlovodíky (HFC) ani jiné halogenované uhlovodíky nemohou přiblížit.


Systémy Gielle GL-1230™, využívající protipožární kapalinu Novec™ 1230, se ukazují jako řešení výběru protipožárních systémů, které mají chránit vysoce hodnotné majetky a procesy.

GL-1230 je systém čistého přípravku, který jak se ukázalo, neškodí životnímu prostředí. Jedná se o chemicky vytvořený plyn, který je zcela ekologicky bezkonfliktní a splňuje požadavky kladené Montrealským protokolem. Jeho reakce s ozonovou vrstvou je rovna nule a životnost v atmosféře je cca 5dní tj. nepřispívá k oteplování Země. Po vypuštění plynu zůstává atmosféra dýchatelná (cca 19% kyslíku) a není nebezpečná pro přežití lidského organismu. Tepelným rozkladem nevznikají žádné toxické a žíravé látky.

Cenová nabídka zdarma

Kontaktujte nás nyní